'വോട്ടുതേടണം, മകന്റെ ചികിത്സ മുടങ്ങുകയുമരുത്' | Vote Race

0 Просмотры
Издатель
A candidate who is on leave for his son treatment.
വോട്ടുതേടണം, മകന്റെ ചികിത്സ മുടങ്ങുകയുമരുത്: മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി അവധിയെടുത്ത് ഒരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി.
#asianetnews #MalayalamLiveNews #KeralaElection #KeralaElection2021 #KeralaAssemblyElection #KeralaAssemblyElection2021
#NiyamasabhaElection2021 #ElectionWithAsianetNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ?

Website ?
Facebook ?
Twitter ?
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
? For Android users:
? For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics,
Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Приключения онлайн
Комментариев нет.