എൻഡിഎ രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കുമ്മനം | Vote Race

0 Просмотры
Издатель
Kummanam Rajasekharan said that if the NDA comes to power, the second land reform law will be brought in Kerala
എൻഡിഎ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ
#asianetnews #MalayalamLiveNews #KeralaElection #KeralaElection2021 #KeralaAssemblyElection #KeralaAssemblyElection2021
#NiyamasabhaElection2021 #ElectionWithAsianetNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ?

Website ?
Facebook ?
Twitter ?
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
? For Android users:
? For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics,
Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Приключения онлайн
Комментариев нет.